IEDEREEN IS GESTOORD

Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag
Postbus 97 831
2509 GE DEN HAAG

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Postadres
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Betreft: De vijf procentsregel binnen de psychiatrie (open brief)
Bijlage: SP stelt kamervragen over Seroquel

Gechte heer, mevrouw,

Indien mensen binnen de Nederlandse samenleving persoonlijkheidskenmerken hebben die minder dan vijf procent van de Nederlandse bevolking bezit, hebben zij volgens het classificatiemodel binnen de psychiatrie een persoonlijkheidsstoornis.

Een forensisch psychiater van het NIFP liet mij weten dat zaken als uittredingen wel geaccepteerd en passend worden gevonden binnen andere culturen, maar niet binnen de Nederlandse cultuur. Dan heeft men volgens het Nederlandse classificatiemodel een persoonlijkheidsstoornis.
Er worden binnen dit classificatiemodel twee zaken met elkaar verwisseld. En dat zijn cultuur en mentale stoornissen. Wetenschappelijk is namelijk al veel langer aangetoond dat ‘paranormale verschijnselen’ behoren tot de normale functies van de hersenen en zijn in die zin dus geen mentale stoornis of een teken van een persoonlijkheidsstoornis. Cultuur is echter iets anders.
Binnen het Boeddhisme bijvoorbeeld zijn uittredingen normaal en kunnen deze verschijnselen een onderdeel zijn van een spiritueel pad dat wordt bewandeld. Ook binnen het Sjamanisme zijn uittredingen normaal en worden deze ervaringen ingezet tijdens het genezingsproces van personen.
Binnen de DSM verwart men nu twee verschillende vakgebieden met elkaar: de culturele antropologie en de psychiatrie. Het is niet de bedoeling dat zij de persoonlijkheidskenmerken van de Nederlandse bevolking als superieur gaat beschouwen ten opzichte van mensen uit andere culturen of dat het classificatiemodel wordt misbruikt om mensen te discrimineren. Want dat is wel wat zij nu doen.
Binnen de Molukse gemeenschap is het normaal om te praten over de geesteswereld. Ik ben diverse allochtonen tegen gekomen die opeens anti-psychotica onder dwang kregen omdat zij niets anders doen dan zich gedragen of praten over dat, wat binnen hun eigen cultuur normaal is. Deze anti-psychotica maakt hen vervolgens ziek door de ernstige bijwerkingen. Ondanks dat in 2010 in de Tweede Kamer op de gevaren van Seroquel werd gewezen, wordt dit middel nog steeds veelvuldig voorgeschreven aan mensen uit andere culturen, terwijl zij binnen hun eigen cultuur geen enkel probleem hebben.
Deze discriminatie in Nederland van mensen uit andere culturen is zorgwekkend. Ik verzoek u om deze discriminatie van culturele minderheidsgroeperingen uit het classificatiemodel te laten verwijderen daar discriminatie een strafbaar feit is.

Hoogachtend,

Monica Pellegrino

 

Bijlage:
SP stelt kamervragen over Seroquel naar aanleiding van Netwerk reportage.
Datum: 31 maart 2010

Schriftelijke vragen van tweede kamerleden Agnes Kant en Henk van Gerven (beiden SP) aan minister Ab Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over het verzwijgen van de bijwerkingen van Seroquel.
Het medicijn Seroquel wordt vaak gebruikt bij de behandeling van schizofrenie en bij manische periodes. Tegen de fabrikant van Seroquel, AstraZeneca, lopen in de VS rechtszaken omdat gebruikers ernstige bijwerkingen zouden ondervinden.
Het gaat dan vooral om het ontwikkelen van diabetes. AstraZeneca zou informatie over deze ernstige bijwerkingen hebben achtergehouden.
In Nederland is het medicijn goedgekeurd door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. In Netwerk een reportage over de Nederlandse toelating en over de Amerikaanse slachtoffers van het medicijn.

AstraZeneca verzwijgt dodelijke bijwerkingen Seroquel

Vraag 1
Wat is uw reactie op het bericht dat het geneesmiddel Seroquel in opspraak is geraakt?
Vraag 2
Klopt het dat ook andere atypische antipsychotica zoals Zyprexa en Risperdal en hun fabrikanten al jarenlang onder vuur liggen en dat er in schikkingen van juridische procedures al meer dan een miljard dollar zou zijn toegezegd en/of uitgekeerd?
Vraag 3
Hoe oordeelt u over het handelen van AstraZeneca die al in 1997 of op zijn laatst al in 2000 op de hoogte zou zijn geweest van de bijwerkingen van Seroquel?
Vraag 4
Hoe oordeelt u over de “smoke-and-mirrors” handelingen van AstraZeneca om negatieve resultaten van drie onderzoeken te verdoezelen, dan wel bewust proberen achter te houden?
Vraag 5
Deelt u de mening dat je bij het laten verdwijnen van wetenschappelijk onderzoek kunt spreken van wetenschappelijke fraude? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen?
Vraag 6
Bent u het met ons eens dat alle onderzoek naar eventuele bijwerkingen van geneesmiddelen en naar de werkzaamheid van geneesmiddelen openbaar moet zijn? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen om te bewerkstelligen dat vooral ook vanuit de industrie hieraan wordt meegewerkt?
Vraag 7
Bent u bereid de Inspectie voor de Gezondheidszorg te verzoeken onderzoek te doen naar het handelen van AstraZeneca?
Vraag 8
Erkent u het gevaar voor de gezondheid aangezien er in Nederland ongeveer 36.000 mensen Seroquel gebruiken wanneer dit medicijn dergelijke bijwerkingen kan veroorzaken? Erkent u voorts dat met name onderbehandeling bij diabetes gevaarlijk kan zijn?
Vraag 9
Hoe kan het volgens u dat het rapport met de negatieve onderzoeksresultaten al in 2000 in handen was van het CBG, maar dat deze niets met de informatie gedaan heeft of indien wel, deze bijwerkingen van diabetes niet duidelijker in de bijsluiter is terecht gekomen?
Vraag 10
Hoe kan het volgens u gebeuren dat dit rapport uit het dossier Seroquel is verdwenen? Klopt het dat het rapport op verzoek van AstraZeneca is verwijderd uit het dossier Seroquel? Zo ja, bent u met ons van mening dat dit niet had mogen gebeuren en wat gaat u doen om dit soort handelingen te voorkomen?
Vraag 11
Erkent u de grote verantwoordelijkheid van het CBG aangezien zij destijds voor de hele Europese Unie het geneesmiddel registreerde?
Vraag 12
Bent u van mening dat de onafhankelijkheid van de leden van het CBG en de ACBG voldoende is geregeld, kunt u bijvoorbeeld garanderen dat geen van deze leden banden heeft met de farmaceutische industrie ?
Vraag 13
Bent u alsnog bereid de registratieautoriteit eenmalig te laten doorlichten door een onafhankelijke commissie waarbij duidelijk moet worden of de huidige financiering en organisatie voldoende garantie biedt voor de gestelde eisen aan onafhankelijkheid en transparantie? Zo nee, waarom niet?
Vraag 14
Bent u bereid het CBG te vragen op zeer korte termijn het dossier Seroquel te herzien met zo compleet mogelijke gegevens om zonodig de bijsluiter van Seroquel aan te passen en een waarschuwing naar alle artsen te laten uitgaan? Zo nee, waarom niet?
Vraag 15
Bent u bereid de Gezondheidsraad om een advies te vragen over het gebruik van psychofarmaca zowel wat betreft de effectiviteit, de bijwerkingen alsmede de relatie met de farmaceutische industrie?

Bron: SP

Advertisements